پلن‌های نمایندگی بایا

سرعت و اطمینان را با ما تجربه کنید
فضای میزبانی 20 Gb SSD
20% Complete
پهنای باند ماهانه 200 Gb
20% Complete
تخصیص دامنه 20
20% Complete
تعداد میل باکس 200
20% Complete
تعداد دیتابیس 200
20% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
RSD 20 GB قیمت 14,000,000/yr
خارج از دسترس
فضای میزبانی 30 Gb SSD
30% Complete
پهنای باند ماهانه 300 Gb
30% Complete
تخصیص دامنه 30
30% Complete
تعداد میل باکس 300
30% Complete
تعداد دیتابیس 300
30% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
RSD 30 GB قیمت 16,000,000/yr
خارج از دسترس
فضای میزبانی 40 Gb SSD
40% Complete
پهنای باند ماهانه 400 Gb
40% Complete
تخصیص دامنه 40
40% Complete
تعداد میل باکس 400
40% Complete
تعداد دیتابیس 400
40% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
RSD 40 GB قیمت 18,000,000/yr
خارج از دسترس
فضای میزبانی 50 Gb SSD
50% Complete
پهنای باند ماهانه 500 Gb
50% Complete
تخصیص دامنه 50
50% Complete
تعداد میل باکس 500
50% Complete
تعداد دیتابیس 500
50% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
RSD 50 GB قیمت 20,000,000/yr
خارج از دسترس
فضای میزبانی 60 Gb SSD
60% Complete
پهنای باند ماهانه 600 Gb
60% Complete
تخصیص دامنه 60
60% Complete
تعداد میل باکس 600
60% Complete
تعداد دیتابیس 600
60% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
RSD 60 GB قیمت 22,000,000/yr
خارج از دسترس
فضای میزبانی 70 Gb SSD
70% Complete
پهنای باند ماهانه 700 Gb
70% Complete
تخصیص دامنه 70
70% Complete
تعداد میل باکس 700
70% Complete
تعداد دیتابیس 700
70% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
RSD 70 GB قیمت 24,000,000/yr
خارج از دسترس
فضای میزبانی 80 Gb SSD
80% Complete
پهنای باند ماهانه 800 Gb
80% Complete
تخصیص دامنه 80
80% Complete
تعداد میل باکس 800
80% Complete
تعداد دیتابیس 800
80% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
RSD 80 GB قیمت 26,000,000/yr
خارج از دسترس
فضای میزبانی 90 Gb SSD
90% Complete
پهنای باند ماهانه 900 Gb
90% Complete
تخصیص دامنه 90
90% Complete
تعداد میل باکس 900
90% Complete
تعداد دیتابیس 900
90% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
RSD 90 GB قیمت 28,000,000/yr
خارج از دسترس
فضای میزبانی 100 Gb SSD
100% Complete
پهنای باند ماهانه 1000 Gb
100% Complete
تخصیص دامنه 100
100% Complete
تعداد میل باکس 1000
100% Complete
تعداد دیتابیس 1000
100% Complete
SSL 128/256 bit رایگان
100% Complete
RSD 100 GB قیمت 30,000,000/yr
خارج از دسترس